Вторичен пазар

На вторичния пазар инвеститорите купуват и продават съществуващи ценни книжа, като например съкровищни бонове, облигации и акции. Този пазар играе важна роля в икономиката, като осигурява ликвидност на предприятията и инвеститорите и помага да се гарантира, че капиталът се разпределя ефективно. Вторичният пазар също така спомага за установяването на цени и прозрачност, които са от съществено значение за ефективните пазари. сделките на вторичния пазар обикновено се извършват чрез брокери-дилъри или инвестиционни банки. Тези посредници играят важна роля, за да гарантират, че купувачите и продавачите са съгласувани и че цените са справедливи. Вторичният пазар е съществена част от финансовата система и играе важна роля в икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма