Възвръщаемост на активите

Възвръщаемостта на активите (ВА) е финансово съотношение, което измерва рентабилността на дружеството спрямо общите му активи. Казано по-просто, той показва колко печалба генерира компанията за всеки долар активи, които притежава. Възвръщаемостта на активите е полезен показател за оценка на свръхефективността и рентабилността на дадено дружество, както и за сравнение с други дружества в неговия отрасъл. Високата възвръщаемост на активите показва, че компанията генерира голяма печалба спрямо активите си, докато ниската възвръщаемост на активите показва, че тя не генерира достатъчно печалба. Въпреки че не съществува твърдо правило за това какво представлява "добра" или "лоша" възвръщаемост на активите, компаниите с възвръщаемост на активите над 10 % обикновено се считат за компании със силни резултати.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма