Възвръщаемост на основния капитал

Собственият капитал е частта от активите на дружеството, която е собственост на неговите акционери. Собственият капитал представлява средствата, които са били инвестирани от акционерите, и може да се използва за финансиране на операциите на компанията или за изплащане на дивиденти на акционерите. възвръщаемост на собствения капитал (ROE) е мярка за рентабилността на капиталовите инвестиции на компанията. Възвръщаемостта на собствения капитал се изчислява като съотношение между печалбата след данъци и собствения капитал на акционерите. Високата възвръщаемост на собствения капитал показва, че дружеството генерира добра възвръщаемост на капиталовите си инвестиции. Възвръщаемостта на собствения капитал може да се използва и за сравняване на рентабилността на различни дружества. Дружество с по-висока възвръщаемост на собствения капитал обикновено се счита за по-ефективно при използването на капитала от дружество с по-ниска възвръщаемост на собствения капитал

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма