Вътрешен одит

Функцията на вътрешния одит е да дава увереност, че процесите на организация за управление на риска, управление и контрол функционират ефективно. Вътрешните одити се извършват от изпълнителен орган, независим от одитираните организации. Целта на вътрешния одит е да изрази мнение относно адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол на организацията. Вътрешните одити могат да се провеждат и за оценка на съответствието със законите и разпоредбите. При планирането и провеждането на вътрешен одит одиторът следва да вземе предвид целите, рисковете и контролната среда на организацията. При планирането на одита одиторът следва да вземе предвид и потенциала за измама и съществеността. Резултатите от вътрешния одит следва да бъдат съобщени на ръководството и на съвета на директорите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма