Чл 6 от закона за счетоводството

Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация: 1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; 2. дата на издаване; 3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя; 4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция. (2) Адресът по ал. 1, т. 3 е адресът за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (3) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация: 1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; 2. дата на издаване; 3. наименование на предприятието; 4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция; 5. име и подпис на съставителя. (4) При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ. (5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват. (6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция. (7) При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Чл 6 от закона за счетоводството":

Член 6 от Закона за счетоводството е ключов законодателен акт, който урежда начина на изготвяне на финансовите отчети. Целта на този член е да се гарантира, че финансовите отчети дават вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството. За да се постигне тази цел, членът определя редица изисквания, които трябва да бъдат спазени при изготвянето на финансовите отчети. Те включват определяне на счетоводните принципи, които трябва да се спазват, изискване за оповестяване на определена информация и определяне на правила за правилно представяне на финансовите отчети. Чрез спазването на тези изисквания член 6 помага да се гарантира, че финансовите отчети дават вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството.
В Канада предприятията са обект на раздел 6 от Закона за счетоводството, който изисква от тях да поддържат точни записи на финансовите си операции. Този раздел от закона засяга предприятия от всякакъв мащаб - от малки предприятия до големи корпорации. Раздел 6 от Закона за счетоводството изисква от предприятията да водят точна документация за своите приходи и разходи, както и за всички други финансови операции. Този раздел също така изисква от предприятията да водят отчетност за своите активи и пасиви. Раздел 6 от Закона за счетоводството е важна част от канадското бизнес право и помага да се гарантира, че предприятията се управляват ефективно и прозрачно.
Член 6 от Закона за счетоводството съдържа няколко ключови точки по отношение на третирането на финансовите инструменти. Първо, той изисква всички финансови инструменти да се отчитат по тяхната справедлива стойност. Второ, той забранява използването на счетоводно отчитане на хеджирането за някои видове инструменти. И накрая, той изисква оповестяване на определена информация за финансовите инструменти във финансовите отчети. Тези разпоредби имат за цел да подобрят прозрачността и съпоставимостта на финансовите отчети. Следователно член 6 е важна част от Закона за счетоводството.
В член 6 от Закона за счетоводството се посочва, че предприятията трябва да водят точна и актуална счетоводна документация. Този член има за цел да защити предприятията и потребителите, като гарантира, че предприятията могат да бъдат държани отговорни за своите финансови операции. За да спазят този член, предприятията трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че техните счетоводни документи са точни и актуални. Това означава да се проследяват всички приходи и разходи, както и да се гарантира, че цялата документация е пълна и подадена по организиран начин. Като предприемат тези прости стъпки, предприятията могат да се предпазят от потенциални финансови проблеми и да защитят интересите на своите клиенти.
Член 6 от Закона за счетоводството гарантира професионална тайна за всеки, който работи в областта на счетоводството. Това означава, че счетоводителите са обвързани с професионална тайна и не могат да разкриват никаква информация за своите клиенти или за техните бизнес сделки без тяхното разрешение. Въпреки че няма изрични санкции за нарушаване на това задължение за конфиденциалност, това може да доведе до дисциплинарни мерки от страна на ръководния орган на счетоводната професия. Освен това счетоводителите могат да бъдат съдени за нарушаване на договор или за нарушаване на поверителността, ако разкрият поверителна информация без разрешение. В резултат на това е важно счетоводителите да са наясно с професионалните си задължения съгласно член 6 от Закона за счетоводството и да предприемат мерки за защита на поверителната информация на своите клиенти.