Чл. 7 от закона за счетоводството

Чл. 7. (1) Първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 се издава, когато това е предвидено в закон. (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност, или с ценна книга, отпечатана по реда, предвиден за отпечатване на ценни книжа, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец. (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Лицата, които желаят да отпечатват ценни книжа, подават уведомление до Министерството на финансите. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Алинея 2 не се прилага, когато получателят е изискал издаването на първичен счетоводен документ.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Чл. 7 от закона за счетоводството":

Чл. 7 от Закона за счетоводството регулира счетоводната професия и защитава инвеститорите, като гарантира, че само квалифицирани лица могат да предоставят счетоводни услуги. Изискванията за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител са посочени в чл. 7 и включват полагане на изпит, провеждан от Международния съвет на счетоводителите (IBA). Освен това в чл. 7 се изисква счетоводителите да поддържат професионален кодекс на поведение и да оповестяват всички конфликти на интереси. Тези разпоредби имат за цел да предпазят обществеността от неквалифицирани или неетични практикуващи счетоводители. В допълнение, чл. 7 предвижда създаването на дисциплинарна комисия, която да разследва жалби срещу счетоводители и да налага санкции, когато това е оправдано. С приемането на чл. 7, китайското правителство предприе важна стъпка в защита на инвеститорите и гарантиране на отчетността на счетоводната професия.
Чл. 7 от Закона за счетоводството определя правилата за финансова отчетност, одит и корпоративно управление в ____. Специфичните изисквания са следните: ____. Освен това в чл. 7 изисква ____. Спазването на тези изисквания е необходимо, за да се гарантира точността и прозрачността на финансовите отчети. Чл. 7 предвижда и санкции в случай на неспазване, като например ____. Ето защо е важно дружествата да се запознаят с разпоредбите на чл. 7, за да избегнат всякакви потенциални проблеми.
Чл. 7 от Закона за счетоводството изисква организациите да водят счетоводството си в съответствие с международните счетоводни стандарти. Това гарантира, че предприятията са в състояние да предоставят точна и актуална информация за финансовите си резултати на акционерите, кредиторите и други заинтересовани страни. Въпреки че спазването на международните счетоводни стандарти не е задължително за всички предприятия, то обикновено се счита за най-добра практика. Организациите, които избират да приемат тези стандарти, могат да покажат своя ангажимент за прозрачност и добро управление. Освен това те могат да открият, че това улеснява набирането на капитал и разширяването на дейността им на нови пазари. В резултат на това международните счетоводни стандарти играят важна роля в световната икономика.
Чл. 7 от Закона за счетоводството е изменян неколкократно, за последен път през 2014 г. С изменението бяха въведени нови разпоредби относно съхранението и унищожаването на счетоводните документи, както и относно сроковете за съхранение на различните видове документи. Промените бяха направени в отговор на все по-широкото използване на електронни счетоводни системи и имат за цел да гарантират, че счетоводните записи се съхраняват правилно. Въпреки че изменението от 2014 г. е най-новото, то не е единственото; чл. 7 е бил обект на многократни изменения през годините, отразяващи развиващия се характер на счетоводната практика. Тъй като електронните счетоводни системи стават все по-разпространени, вероятно чл. 7 ще продължи да бъде изменян, за да бъде в крак с последните развития.
Чл. 7 от Закона за счетоводството гласи, че "Националната агенция за финансова отчетност (НАФСО) е регулаторният орган, отговорен за осигуряване на спазването на изискванията за счетоводна и финансова отчетност от предприятията в обхвата на нейното приложение" ANAF отговаря за издаването, актуализирането и прилагането на счетоводни стандарти и стандарти за финансова отчетност; за прегледа и одобряването на счетоводни рамки; и за предоставянето на насоки за прилагането на стандартите. Освен това ANAF отговаря за наблюдението на спазването на стандартите и за предприемането на коригиращи действия, когато това е необходимо. ANAF отговаря и за разработването и поддържането на база данни за всички предприятия в обхвата на нейното приложение. Банката на Алжир и Министерството на финансите също отговарят за прилагането на изискванията за счетоводна и финансова отчетност. Банката на Алжир отговаря за издаването на наредби и директиви, свързани с банковите операции, докато Министерството на финансите отговаря за издаването на директиви, свързани с държавните финансови операции. и Банката на Алжир, и Министерството на финансите са членове на Съвета на ANAF.