Чл. 7 ал. 2 от закона за счетоводството

Чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството гласи: (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност, или с ценна книга, отпечатана по реда, предвиден за отпечатване на ценни книжа, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Чл. 7 ал. 2 от закона за счетоводството":

Чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството гласи, че всички предприятия водят счетоводна отчетност в съответствие със стандартите и разпоредбите на Националната банка на Украйна. Това означава, че предприятията трябва да поддържат точна и актуална документация за своите финансови операции. Чл. 7, ал. 2 също така изисква предприятията да изготвят финансови отчети в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Това гарантира, че предприятията предоставят на инвеститорите и кредиторите надеждна информация за финансовите си резултати. Накратко, чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството е ключова гаранция за стабилността и прозрачността на украинската икономика.
Чл. 7, параграф 2 от Закона за счетоводството изисква предприятията да използват общоприетите счетоводни принципи (GAAP) при изготвянето на финансовите отчети. Тази промяна ще наложи предприятията да коригират счетоводните си процедури, за да се съобразят с новия закон. Най-значително ще бъде въздействието върху предприятията, които понастоящем използват алтернативни счетоводни методи, като например касова основа или основа на текущо начисляване. Тези предприятия ще трябва да преобразуват финансовите си отчети в съответствие с GAAP, за да продължат да спазват закона. Освен това всички предприятия ще трябва да се уверят, че счетоводният им софтуер е актуализиран, за да отразява промените в GAAP. Неспазването на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството може да доведе до големи глоби, така че е важно предприятията да бъдат подготвени за тази промяна.
Чл. 7, параграф 2 от Закона за счетоводството предвижда редица ползи за предприятията, включително предотвратяване на измамни финансови практики и насърчаване на прозрачността и отчетността. Новите изисквания ще помогнат да се гарантира, че предприятията отчитат финансовата си информация точно и своевременно. В допълнение, в чл. 7, ал. 2 ще спомогне за възпиране на предприятията от участие в измамни или неетични практики, като предвижда по-строги санкции за тези, за които се установи, че са в нарушение на закона. И накрая, новият закон ще насърчи прозрачността и отчетността в предприятията, като ги задължи да предоставят публично своята финансова информация. В резултат на това предприятията ще могат да работят с по-голяма яснота и ефективност, като същевременно ще се предпазват от потенциални правни отговорности.
Чл. 7, параграф 2 от Закона за счетоводството изисква ръководството да оповести всички потенциални недостатъци във финансовите отчети. Целта на това изискване е да се гарантира, че заинтересованите страни са запознати с всички рискове, свързани с инвестирането в дружеството. Съществуват обаче някои потенциални недостатъци, които трябва да се имат предвид, когато се използва чл. 7, параграф 2 за оповестяване. Първо, то може да създаде негативен шум за дружеството и да отблъсне потенциалните инвеститори. Второ, то може да даде възможност на конкурентите да се възползват от слабостите на дружеството. И накрая, то може да затрудни ръководството при договарянето на благоприятни условия с кредитори и доставчици. Като цяло, чл. 7, параграф 2 оповестяването на информация може да бъде полезен инструмент за защита на инвеститорите, но трябва да се използва с повишено внимание.
Чл. 7, параграф 2 от Закона за счетоводството налага на предприятията изискването да водят счетоводна документация на украински език. Това може да създаде затруднения за чуждестранните инвеститори, извършващи стопанска дейност в Украйна, които може да не са в състояние да представят такава документация или да не са в състояние да го направят своевременно. Изискването може също така да увеличи разходите на чуждестранните инвеститори за извършване на стопанска дейност в Украйна, тъй като може да им се наложи да наемат преводачи или счетоводители, които владеят както украински, така и собствения им език. Въпреки това изискването вероятно ще има само ограничено въздействие върху чуждестранните инвестиции в Украйна, тъй като страната остава привлекателна заради ниските си разходи и квалифицираната си работна ръка. Освен това много предприятия, работещи в Украйна, вече водят счетоводната си документация на украински език поради факта, че това е официалният език на страната.