ГАП Мениджмънт

Като предприятие едно от най-важните неща, които можете да направите, е да наблюдавате и управлявате лихвения си риск. Това е така, защото колебанията в лихвените проценти могат да окажат значително въздействие върху крайните ви резултати. Един от начините да направите това е чрез управление на GAP. Тази техника включва използването на компютърен анализ за идентифициране на възможностите за преоценка и оценка на лихвения риск за бизнеса. По този начин можете да вземете информирани решения за това къде да разпределите ресурсите си, за да сведете до минимум излагането си на лихвен риск. В днешния нестабилен пазар управлението на GAP може да бъде ценен инструмент за всеки собственик на бизнес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма