Главница

Главницата по кредита е нетната сума, разрешена от банката, без сумата на дължимата лихва. С други думи, това е сумата, взета назаем от кредитора, плюс всички такси или разноски, платени на кредитора по време на заема. Главницата е важна, тъй като тя е основата, върху която се изчислява лихвата. Колкото по-висока е главницата, толкова по-висок е размерът на лихвата, която ще бъде начислена по заема. Освен това срокът на погасяване на заема обикновено се определя въз основа на главницата. Ето защо е важно да разбирате концепцията за главницата, когато вземате заем. По този начин можете да сте сигурни, че сте наясно с истинската цена на заема и можете да вземете информирано решение дали да вземете заем или не.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма