Годишен ефективен лихвен процент

Ефективният лихвен процент (ЕЛП) е лихвеният процент, който търговските банки получават по своите активни операции или плащат по своите пасивни операции за период от една година, като се отчита капитализацията на лихвите по тях. EIR отразява цената на средствата за банката и следователно нейната рентабилност. EIR взема предвид и всички такси или разноски, свързани със сметката, като например годишните такси за обслужване. Например, ако банката предлага лихвен процент от 2 % по сметка с годишна такса за обслужване от 50 GBP, EIR ще бъде 1,96 %. EIR е важен фактор при вземането на решение дали да приемете оферта от банка. Той е и полезен инструмент за сравняване на разходите по различни сметки.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма