Годишен отчет

Годишният отчет е независимо одитиран документ, който представя годишните резултати и финансовото състояние на търговската банка. Той се изготвя от ръководството и акционерите на банката и изисква одобрението на съвета на директорите. Отчетът включва счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал. Той включва и оповестявания за бизнес дейностите на банката, стратегията за управление на риска и вътрешния контрол. Целта на годишния отчет е да предостави на акционерите информация за резултатите и финансовото състояние на банката. Той също така има за цел да повиши прозрачността и отчетността.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма