Голям кредит

Отличен кредит е този, който отговаря на нуждите на кредитополучателя и същевременно осигурява добра стойност за кредитора. Това е кредит, който е добре съобразен с финансовото положение на кредитополучателя и му предоставя необходимите средства, без да го излага на прекомерен риск. Големият кредит е и заем, за който заемодателят може да се чувства уверен, знаейки, че ще бъде изплатен изцяло и навреме. Големият кредит е нещо, което може да бъде от полза и за двете страни и към което трябва да се стремите, когато вземате заем. Въпреки че не винаги е възможно да се постигне голям кредит, винаги си струва да се стремите към него.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма