Групиране на активите и пасивите по срочност

Групирането на активите и пасивите по матуритет е дейност, при която банките групират своите ликвидни активи и краткосрочни пасиви в зависимост от остатъчния им матуритет. Този процес е разделен на шест групи с определена продължителност: до поискване, активи/пасиви с падеж от 7 дни до 1 месец, активи/пасиви с падеж от 1 месец до 3 месеца, активи/пасиви с падеж от 3 месеца до 6 месеца, активи/пасиви с падеж от 6 месеца до 9 месеца и активи/пасиви с падеж от 9 месеца до 1 година. По този начин банките могат по-добре да оценяват и управляват експозицията си към риск. Освен това то им позволява да съпоставят източниците си на финансиране с падежите на активите си, като гарантират, че разполагат с необходимата ликвидност, за да посрещнат задълженията си при настъпването на техния падеж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма