Давност

Срокът на действие на правно споразумение е периодът от време, през който споразумението е валидно. След изтичането на срока споразумението вече не е обвързващо за никоя от страните. Продължителността може да бъде определена със закон, като например при договорите за лизинг, или да бъде определена от самите страни. В някои случаи срокът може да бъде удължен, ако са изпълнени определени условия. Например лизинговият договор може да бъде подновен автоматично, ако никоя от страните не уведоми за намерението си да прекрати договора. Продължителността на споразумението е важно съображение при сключването на всеки правен договор.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма