Дата Спот

Спот датата е ден, в който контрагентите (икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или продава. Важно е да се отбележи, че не е задължително датата на спот да съвпада с датата на сетълмент, която е денят, в който сделката действително се урежда. Спот датата може да бъде до два работни дни преди или след датата на сетълмента. Целта на датата на спот е да се осигури времеви интервал, в който сделката може да бъде финализирана. Това дава възможност за плавен и ефективен пазар, както и за предоставяне на възможност на арбитри да се възползват от евентуално възникнали ценови несъответствия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма