Двойна котировка

В света на валутната търговия системата на "двойното котиране" е най-често използваният метод за определяне на валутните курсове. При тази система едновременно се котират курс "купува" и курс "продава". Обикновено първо се показва курсът "купува", а след това курсът "продава". Двойното котиране се обозначава като SELL/BUY. Например, ако текущият обменен курс за щатски долари е 1,25 USD/EUR, това означава, че ще трябва да платите 1,25 USD, за да купите едно EUR. Ако пък продадете едно евро, в замяна ще получите 1,25 USD. По този начин системата за двойно котиране предоставя на търговците ясен и удобен начин за проследяване на движението на валутите

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма