Дебиторска задлъжнялост

Вземанията са сумата, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. Те се записват като текущи активи в баланса на предприятието. Вземанията възникват, когато потребител или предприятие купува стоки или услуги на кредит от доставчик и доставчикът не получава незабавно плащане. С други думи, вземанията представляват пари, дължими на предприятието от неговите клиенти. Важна част от управлението на вземанията е да се следи кои клиенти дължат пари на предприятието и каква сума дължат. Тази информация помага на предприятията да вземат решения относно условията на кредитиране, ценообразуването и нивата на производство. Тя също така помага на предприятията да съставят бюджет за паричните потоци и да решат кога да предприемат действия по събиране на вземанията. Чрез внимателно управление на вземанията предприятията могат да подобрят паричните си потоци и крайните си резултати.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма