Девалвация

Девалвацията се случва, когато стойността на дадена валута е по-ниска от предишната. Това може да се дължи на редица причини, включително инфлация, икономическа нестабилност и политически сътресения. Когато дадена валута е обезценена, това често води до по-високи цени на стоките и услугите, деноминирани в тази валута. Това може да има верижен ефект върху икономиката, тъй като предприятията повишават цените, за да компенсират загубите си. Девалвацията може да доведе и до намаляване на износа, тъй като стоките стават по-скъпи за чуждестранните купувачи. В крайни случаи девалвацията може да доведе до хиперинфлация и икономически колапс. В резултат на това правителствата и централните банки често я разглеждат като крайна мярка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма