Коя икономика е най-експортно ориентирана

Съществуват редица различни фактори, които могат да се използват за измерване на експортната ориентация на дадена икономика. Един често срещан показател е съотношението на износа към БВП, което дава представа за значението на износа по отношение на размера на цялата икономика. друг често срещан показател е търговският баланс, който измерва разликата между вноса и износа на дадена страна. Въз основа на тези показатели е ясно, че най-експортно ориентираните икономики в света са тези в Източна Азия. Държави като Китай, Япония и Южна Корея обикновено имат съотношения на износа, които са двойно или дори тройно по-високи от средните за света, като същевременно поддържат големи търговски излишъци. Тези данни показват, че растежът и просперитетът на тези икономики зависят в голяма степен от износа.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Коя икономика е най-експортно ориентирана":

Експортно ориентираната икономика е тази, която разчита в голяма степен на външното търсене на своите стоки и услуги. Такива икономики обикновено се характеризират с отрасли, които са добре подготвени да се конкурират на световния пазар, и често се радват на висок икономически растеж поради силното и постоянно търсене от чужбина. Създаването и развитието на експортно ориентирана икономика обаче е свързано със собствен набор от предизвикателства, особено за по-слабо развитите страни, които могат да се затруднят да се конкурират с по-утвърдените участници на международните пазари. В крайна сметка успехът или неуспехът на една експортно ориентирана икономика зависи от редица фактори, включително политическа стабилност, природни ресурси, развитие на инфраструктурата, търговски политики и др. От Китай до Южна Корея и Чили можем да видим примери за икономики, които са успели да процъфтяват, като са се фокусирали върху износа. Следователно коя икономика е най-експортно ориентирана зависи от редица фактори, специфични за всяка страна. Но едно е ясно - култивирането на експортно ориентирана икономика има потенциала да бъде изключително полезно както за отделните предприятия, така и за националните икономики.
Когато става въпрос за износ на стоки и продукти, никоя страна не го прави така, както Китай. С огромно население и процъфтяваща икономика, китайската експортна индустрия е една от най-силните и динамични в света. Това до голяма степен се дължи на факта, че Китай има едни от най-ниските разходи за труд и се възползва напълно от огромните си производствени възможности. Освен това много китайски компании са се съсредоточили върху разработването на пазарни ниши, до които други държави имат по-малък достъп поради фактори като езикови бариери или регулаторни предизвикателства. Като цяло равнището на износа на Китай далеч надхвърля това на която и да е друга страна в света, което превръща икономиката му в един от най-експортно ориентираните модели в света. Други държави, които също се отличават по отношение на износа, са Германия и Япония, които имат силно развита производствена промишленост, улесняваща широката търговия с други държави. Така че, ако търсите висококачествен износ на достъпни цени, това са някои от най-добрите места, от които да започнете търсенето си.
Най-експортно ориентираната икономика в света е тази на Германия. През 2016 г. износът съставлява 46,9% от БВП на страната. Това се дължи на редица фактори, включително силен производствен сектор и висококвалифицирана работна сила. Ползите от една експортно ориентирана икономика са многобройни. На първо място, тя създава работни места. В Германия например над 6 милиона души са заети в сектора на износа. Това осигурява така необходимата заетост и спомага за стимулиране на икономиката. Второ, експортно ориентираната икономика спомага за растежа и развитието. Чрез продажбата на продукти и услуги в други държави предприятията могат да разширяват дейността си и да инвестират в нови технологии. Това от своя страна води до икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. И накрая, експортно ориентираната икономика укрепва отношенията на страната с други държави. Търгувайки с други страни, предприятията могат да изградят връзки и мрежи, които са от полза и за двете страни. Въпреки че експортно ориентираната икономика има и някои недостатъци, като например зависимостта от икономиките на други държави, ползите са повече от рисковете. Поради тази причина все повече държави провеждат експортно ориентирани политики, за да стимулират икономиките си.
Най-експортно ориентираната икономика в света е Китай, следвана от Нидерландия. Тези икономики са силно зависими от външната търговия, като износът съставлява голям дял от БВП. Въпреки това експортно ориентираните икономики могат да бъдат изправени пред редица предизвикателства. На първо място, те могат да бъдат податливи на внезапни промени в световното търсене. Например, ако в някой от основните търговски партньори настъпи рецесия, това може да доведе до рязък спад на износа и съответно до намаляване на икономическата активност. На второ място, експортно ориентираните икономики могат да бъдат засегнати и от промените във валутните курсове. Силната валута оскъпява износа и може да доведе до намаляване на пазарния дял. Накрая, протекционистичните мерки на търговските партньори също могат да ограничат износа. Например, ако дадена държава наложи мита върху вносните стоки, това може да направи тези стоки по-малко конкурентоспособни и да намали търсенето им. Като цяло експортно ориентираните икономики трябва да бъдат внимателно управлявани, за да преодолеят тези предизвикателства и да продължат да растат.
Износът на дадена страна се определя от много фактори, включително размера на икономиката и наличието на природни ресурси. Някои страни обаче са по-експортно ориентирани от други. Съединените щати, например, са най-големият износител в света, като общата стойност на износа им надхвърля 2 трилиона долара. Китай също е голям износител, въпреки че износът му е насочен предимно към промишлени стоки. Други държави с големи експортни сектори са Германия, Япония и Мексико. Всички тези държави са се възползвали от своите експортно ориентирани икономики, тъй като са успели да растат и да се развиват с по-бързи темпове от тези, които са по-зависими от вътрешните пазари.