Дезинфлация

Дезинфлацията е устойчиво намаляване на темпа на инфлация. Обикновено се използва за описание на спад в ценовото равнище, въпреки че технически се отнася до намаляване на темпа на инфлация. Макар че дезинфлацията често се смята за положително явление, всъщност тя може да бъде доста вредна за икономиката. Когато цените започнат да се понижават, потребителите могат да отложат покупките в очакване на по-нататъшно понижение на цените, което води до спад в търсенето и по-нисък икономически растеж. Освен това предприятията могат да реагират на понижаването на цените, като намалят разходите си, което може да доведе до съкращения и по-нататъшно намаляване на икономическата активност. В резултат на това дезинфлацията може да предизвика низходяща спирала на икономическата активност, което затруднява възстановяването на икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма