Декурзивна лихва

Лихвата за забава е такса, която длъжникът дължи на кредитора след изтичане на срока на заема или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време. Лихвата за забава обикновено е по-висока от стандартния лихвен процент, начисляван по заеми, и има за цел да компенсира кредитора за повишения риск, свързан с отпускането на заем на кредитополучател, който не е изпълнил задълженията си. В някои случаи лихвата за забава може да се използва и за насърчаване на навременното погасяване на заемите. кредитополучателите трябва да са наясно с лихвения процент за забава, който се прилага към техния заем, преди да сключат каквото и да е споразумение. Неизпълнението на задължението за пълно и навременно погасяване на заема може да доведе до значителни такси, които могат значително да увеличат общата стойност

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма