Деноминация

Деноминацията е процесът на промяна на номиналната стойност на хартиената валута. Обикновено това се случва, когато има рязък спад в обменния курс на книжните пари. Деноминацията улеснява проследяването на сметките и може да спомогне за стабилизиране на икономиката. Например, ако обменният курс на книжните пари спадне с 50%, правителството може да реши да промени номиналната стойност на книжните пари, така че всяка банкнота да струва два пъти повече. Това би улеснило хората да следят парите си и би спомогнало за стабилизиране на икономиката. Деноминацията може да се използва и за намаляване на количеството пари в обращение. Например, ако правителството иска да намали количеството пари в обращение, то може да реши да промени номиналната стойност на книжните пари.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма