Счетоводство на предприятието стоян дурин

В изданието "Счетоводство на предприятието" на Стоян Дурин се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с изменения и допълнения до 30.05.2019 г. Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти на счетоводството. Използва се система от счетоводни сметки, които са посочени като приложение към изданието. Тази система е разработена по начин да удовлетворява всички изисквания за счетоводно представяне на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Счетоводство на предприятието стоян дурин":

В книгата на Стоян Дурин активите и пасивите са разгледани като обекти на отчитане са разгледани в две основни групи - като текущи и като нетекущи. Този подход ще осигури възможност чрез текущото счетоводно отчитане да се подготви счетоводната информация за съставяне на годишните финансови отчети. Приложен е системен подход и при представяне на основните въпроси на формата и съдържанието на годишните финансови отчети. Разгледани са и въпроси, които се отнасят до междинното финансово отчитане, до оповестяването на свързаните лица, до финансовите отчети по сегменти, както и до анализа на финансовото състояние на предприятието.
Книгата е предназначена за счетоводителите и за бизнес-ръководителите. Тя може да се ползва и от учащите се и от всички други лица, които изучават счетоводството с цел придобиване на професионални знания. Изданието може да се ползва и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството.
Счетоводството на предприятието е форма на счетоводство, която се използва от големи организации. Понякога се нарича корпоративно счетоводство, но терминът корпоративно счетоводство е по-точен. Основната причина за използване на корпоративно счетоводство вместо традиционното счетоводство е, че то предоставя начин за организиране на финансова информация по такъв начин, че мениджърите и ръководителите да го анализират и разбират по-лесно.
Счетоводството е процес на анализиране, организиране и тълкуване на финансови записи. Това е систематичен начин за записване, категоризиране и обобщаване на финансова информация. Целта на счетоводството е да предостави ясна картина на финансите на компанията. Предимствата: - Собственикът на бизнеса може да взема по-добри решения въз основа на фактите, предоставени от счетоводството. - Счетоводителят може да помогне на собственика на бизнеса с данъчното планиране и съответствие. - Счетоводството осигурява отчетност за транзакции в рамките на една организация.
Проф. д-р Стоян Дурин е регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор. В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България. Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.