Депозит (англ. deposit - влог)

Когато депозирате пари в банка или друга финансова институция, вие по същество им поверявате трудно спечелените си пари. В замяна институцията се съгласява да пази парите ви и да ви плаща лихва върху депозираната сума. Този прост акт на доверие е в основата на депозитното отношение.

Съществуват различни видове депозити, но най-разпространеният е спестовният депозит. Това е, когато откривате спестовна сметка в банка или друга финансова институция и оставяте парите си в нея за определен период от време. В замяна на това банката се съгласява да ви плаща лихва върху сумата, която сте депозирали. Платеният лихвен процент се договаря предварително и обикновено е по-висок от този по стандартна разплащателна сметка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма