Данъчни облекчения за 2024

07.02.2024 Admin 374
Законодателството предоставя възможност на лицата, които са получили облагаеми доходи през предходната година, да намалят данъчната си основа чрез предвидените в закона данъчни облекчения. За да се възползват от тази възможност, лицата трябва да нямат публични задължения, които са подлежащи на принудително изпълнение.

Гражданите, които подават Годишна данъчна декларация, съгласно чл. 50 от Закона за доходите от физически лица (ЗДДФЛ) и желаят да намалят общата си годишна данъчна основа за 2023 година, трябва да попълнят Приложение № 10 към декларацията.

Данъчните облекчения за деца за 2024 година са важна част от семейните помощи за деца. Родителите могат да ползват следните данъчни облекчения в зависимост от броя на децата:

  • за едно дете – до 600 лева;
  • за две деца – до 1200 лева;
  • за три и повече деца – до 1800 лева;
  • данъчното облекчение за деца с увреждания е до 1200 лева.

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище, при условие, че плащанията за труд през 2023 година са до 2000 лева, за което могат да получат до 200 лева данъчна отстъпка.

Младите семейства могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Хората с намалена работоспособност могат да намалят данъчната си основа със сума до 7 920 лева, при решение на ТЕЛК за инвалидност от 50% и над 50%.

Данъчното облекчение се ползва от лицата с подаване на годишна данъчна декларация, към която трябва да приложат копие от валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

Данъкоплатците могат да намалят сумата на годишните данъчни основи с платените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и за доброволно здравно осигуряване, както и вноските по договори за застраховки „Живот“. Тези вноски могат да бъдат намалени със сумата, която е заплатена през годината за осигурителен стаж при пенсиониране.

Хората, които през 2023 година са правили различни дарения, могат да намалят данъчната си основа с общо до 65%, като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи получаването на дарението.

В случай на надвнесен данък, който се получава при ползване на данъчно облекчение, сумата може да бъде възстановена или прихваната от Националната агенция за приходите (НАП), при условие, че няма изискуеми публични вземания към бюджета. Искането за възстановяване или прихващане може да бъде направено по инициатива на НАП или по писмено искане на данъкоплатеца. Искането се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считани от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.

Източник: rnews.bg

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...