Осигурителни вноски и осигурителен доход

30.03.2020 Admin 4125
Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на - 5 - членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск. Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързани с осигуряване при настъпването на следните основни рискове на труда:

- общо заболяване, трудова злополука, професионална болест;
- майчинство;
- старост, инвалидност и смърт;
- безработица и/или професионална квалификация.

Основната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на лицата, съставляващи осигурителната съвкупност, които не могат да задоволят своите потребности чрез трудови доходи. Осигурителните вноски се изразходват целево - само за изплащане на обезщетения и пенсии, както и за оказване на осигурителни услуги - здравни, профилактика и рехабилитация и др. т.е. при настъпване на съответния осигурителен риск.

Осигурителите са субектите, които финансират и внасят осигурителните вноски. Те могат да бъдат държавата, работодателите, и самите осигурени лица.

Осигурителният доход е месечен доход и основата върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички възнаграждения включително начислените и неизплатените или неначислените. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход. Случаите в които работниците и служителите са отработили само част от работните дни през месеца и не работят по непълно работно време, минималните осигурителни доходи се определят пропорционално на отработеното време. 

Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителния доход, върху който се начислява осигурителните вноски на работниците или служителите, работещи по трудово правоотношение се формира от полученото трудово възнаграждение и другите доходи от трудова дейност за календарния месец. Минималния осигурителен доход при пълно работно време в момента 610лв.

Осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват, при настъпване на осигурителен случай за други лица. Това е и една от причините осигурителните системи от такъв тип да се определят като социална. Осигурителните вноски са онези пари, които работодателят удържа от заплатата на своите служители/работници всеки месец. Причината е, че осигуровките са месечни парични плащания, които имат личен характер и се определят като процент от осигурителния доход. Размерът на осигурителните вноски е различен за всяка година и за всяка професия и се определя в специален закон. постъпилите парични средства от осигурителните вноски се разпределят в 5 самостоятелни осигурителни фонда: "Пенсии", "Пенсии, несвързани с трудовата дейност", "Трудова злополука и професионална болест", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица". 

Осигуровките се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в определено съотношение. Самоосигуряващите се лица, дължа плащане на осигурителните вноски в размер от 100% т. е. сами трябва да заплатят целия размер. За целта те трябва да подадат декларация в НОИ и да се регистрират като такова лице. Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; В определени случаи, работодателя изплаща 100% от осигурителните вноски. Тези случай са:

- Когато при извършване на дейността служителят е поставен на професионални рискове, трудова злополука и професионална болест;
- Когато осигурителят е нарушил трудовото законодателство и поради това липсва трудова дейност.

Осигурителните вноски се внасят по съответните сметки на държавното обществено осигуряване за различните фондове. Това става чрез платежни нареждания от осигурителите/самоосигуряващите се. Органът отговорен за събирането осигурителните вноски и да ги преразпределя е Националната агенция по приходите (НАП).

Последни новини

27 Feb 2024

Промяна в електронните услуги: НАП прекратява обработката на местни данъци и такси в своя портал

От 1 март 2024 г., процедурата за деклариране и заплащане на местни данъци и такси ще се премести на електронния портал на Министерството на електронното управление, като тези услуги няма да бъд...
16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия п...