Осигурителни вноски и осигурителен доход

30.03.2020 Admin 4309
Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на - 5 - членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск. Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързани с осигуряване при настъпването на следните основни рискове на труда:

- общо заболяване, трудова злополука, професионална болест;
- майчинство;
- старост, инвалидност и смърт;
- безработица и/или професионална квалификация.

Основната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на лицата, съставляващи осигурителната съвкупност, които не могат да задоволят своите потребности чрез трудови доходи. Осигурителните вноски се изразходват целево - само за изплащане на обезщетения и пенсии, както и за оказване на осигурителни услуги - здравни, профилактика и рехабилитация и др. т.е. при настъпване на съответния осигурителен риск.

Осигурителите са субектите, които финансират и внасят осигурителните вноски. Те могат да бъдат държавата, работодателите, и самите осигурени лица.

Осигурителният доход е месечен доход и основата върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички възнаграждения включително начислените и неизплатените или неначислените. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход. Случаите в които работниците и служителите са отработили само част от работните дни през месеца и не работят по непълно работно време, минималните осигурителни доходи се определят пропорционално на отработеното време. 

Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителния доход, върху който се начислява осигурителните вноски на работниците или служителите, работещи по трудово правоотношение се формира от полученото трудово възнаграждение и другите доходи от трудова дейност за календарния месец. Минималния осигурителен доход при пълно работно време в момента 610лв.

Осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват, при настъпване на осигурителен случай за други лица. Това е и една от причините осигурителните системи от такъв тип да се определят като социална. Осигурителните вноски са онези пари, които работодателят удържа от заплатата на своите служители/работници всеки месец. Причината е, че осигуровките са месечни парични плащания, които имат личен характер и се определят като процент от осигурителния доход. Размерът на осигурителните вноски е различен за всяка година и за всяка професия и се определя в специален закон. постъпилите парични средства от осигурителните вноски се разпределят в 5 самостоятелни осигурителни фонда: "Пенсии", "Пенсии, несвързани с трудовата дейност", "Трудова злополука и професионална болест", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица". 

Осигуровките се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в определено съотношение. Самоосигуряващите се лица, дължа плащане на осигурителните вноски в размер от 100% т. е. сами трябва да заплатят целия размер. За целта те трябва да подадат декларация в НОИ и да се регистрират като такова лице. Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; В определени случаи, работодателя изплаща 100% от осигурителните вноски. Тези случай са:

- Когато при извършване на дейността служителят е поставен на професионални рискове, трудова злополука и професионална болест;
- Когато осигурителят е нарушил трудовото законодателство и поради това липсва трудова дейност.

Осигурителните вноски се внасят по съответните сметки на държавното обществено осигуряване за различните фондове. Това става чрез платежни нареждания от осигурителите/самоосигуряващите се. Органът отговорен за събирането осигурителните вноски и да ги преразпределя е Националната агенция по приходите (НАП).

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...