Здравни осигуровки - всичко за здравното осигуряване

26.05.2022 Admin 149
Всеки, който работи, е задължен да плаща здравни осигуровки. Размерът на здравноосигурителната вноска е 8 % от брутната заплата. 3.2 % от тази сума се удържат от заплатата на осигуреното лице, а 4,8 % се плащат от работодателя. Задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски се отнася за всички наети лица без изключение, включително работещите на непълно работно време, наетите на изпитателен срок или по трудов договор. Единствените изключения са самостоятелно заетите лица и някои категории лица, изброени в член 40, параграф 3 от Закона за здравното осигуряване. Те включват деца, пенсионери и лица в неравностойно социално положение. Здравноосигурителната вноска за тези групи лица се поема от държавата.

Ако работодателят или друго лице, което е задължено да внася здравноосигурителни вноски, не го направи, това не означава, че осигуреното лице няма право да ползва услугите на здравноосигурителната каса. От лице, което не е подало декларация за доходите си или е подало невярна декларация, може да бъде поискано да плати глоба. Размерът на глобата се определя от закона и зависи от това колко здравноосигурителни вноски е трябвало да плати лицето въз основа на коректния си доход.

Сроковете за внасяне на здравноосигурителните вноски за различните осигурени лица са определени в член 40 от Закона за здравното осигуряване. Законът изисква всички вноски да се плащат навреме, за да се избегне прекъсване на осигуряването. Има няколко различни срока в зависимост от вида на осигуреното лице и те са подробно описани в Данъчно-осигурителния календар. В календара са посочени крайните срокове за всички вноски, включително тези за самоосигуряващи се лица, пенсионери изависими лица. Важно е да се отбележи, че крайните срокове за всеки вид вноска могат да варират през различните години, затова е важно редовно да проверявате календара. Неизвършването на плащане навреме може да доведе до прекъсване на осигуряването, така че е важно да сте наясно с крайните срокове и да се уверите, че всички вноски са платени навреме.

Внасянето на национални осигурителни вноски е задължително за всички служители в Обединеното кралство. Има няколко различни начина, по които можете да извършвате тези плащания, но най-разпространеният метод е чрез банков превод. Можете също така да извършвате плащания по интернет или чрез пощенски запис. Повечето банки начисляват такса за извършване на превода, но все пак това е най-удобният метод за много хора. Внасянето на вноските за национално осигуряване чрез банков превод е просто и лесно за изпълнение. Необходими са ви само националният ви осигурителен номер и сумата, която трябва да внесете. Можете да направите плащането си онлайн или по телефона и то ще бъде извършено бързо и лесно. Ако не сте сигурни как да направите банков превод, винаги можете да поискате помощ от банката си. Те ще могат да ви преведат през процеса и да се уверят, че плащането е извършено правилно. Внасянето на национални осигурителни вноски е важно за всеки, който е нает на работа в Обединеното кралство. Тя помага за финансирането на програмите за социална сигурност, на които всички разчитат, затова е важно да се уверите, че внасяте вноските си навреме и в пълен размер.

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

Самостоятелната заетост има много предимства. Вие сте свой шеф, можете да определяте работното си време и да контролирате кариерата си. Съществуват обаче и някои недостатъци. Един от най-големите недостатъци е, че трябва сами да плащате здравната си осигуровка. Здравноосигурителната вноска за самостоятелно заетите лица е 8% и е изцяло за тяхна сметка. Това може да бъде голяма финансова тежест, особено за тези, които тепърва започват своя бизнес. Освен това лицата, които се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало това обстоятелство. Това може да бъде административна тежест за лицата, които и без това са заети с управлението на бизнеса си. Въпреки тези недостатъци обаче самостоятелната заетост може да бъде удовлетворяващо преживяване както във финансов, така и в личен план.

Самоосигуряващите се лица, които не са платили здравните си вноски за повече от три месеца, подлежат на глоба в размер от 500 до 1 000 лева, а при повторно нарушение - на глоба в размер от 1 000 до 2 000 лева. Ако продължат да не плащат здравните си вноски, социалноосигурителните им права се прекъсват и те са длъжни да заплатят оказаната медицинска помощ. Правата им се възстановяват, след като платят всички дължими здравни вноски за 36-те месеца до месеца, в който желаят да получат медицинска помощ.

Европейска здравноосигурителна карта
Българските граждани, които имат непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да получават медицинска помощ в страните от Европейската общност, ако е необходимо - когато пребивават на различни основания в другите страни от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария: краткосрочно (временно пребиваване) или дългосрочно (пребиваване). Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да се получи само от чуждестранни болници или лекари след представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Картата се издава от НЗОК след получено заявление и заплащане на осигурителни вноски, както и на зареждания за тях, съгласно установените правила. Тя удостоверява, че гражданинът е осигурен в България и му дава право на спешна медицинска помощ по време на временен престой в друга държава с цел поддържане на здравето му, облекчаване на болката или предотвратяване на влошаване на здравословното му състояние. Осигурените лица получават медицинска помощ при равни условия с гражданите на тази страна. Нивото и обхватът на медицинските услуги, които могат да бъдат ползвани от осигурено лице по време на временен престой в друга държава, се определят от законодателството на тази държава.

Кога мога да използвам здравните си права?

Ако имате непрекъснати здравноосигурителни права, можете да ползвате всички медицински грижи, които се покриват от вашия застраховател. Това включва грижи, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в България. Здравното осигуряване е задължително за българските граждани и за гражданите на други държави, които пребивават постоянно в България и не са осигурени в друга държава-членка на ЕС.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) удостоверява, че имате право да ползвате всяка спешно необходима медицинска помощ в ЕС и ЕИП за сметка на България. За да се възползвате от това право, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права. Ако нямате непрекъснати здравноосигурителни права, може би все пак ще можете да ползвате някои медицински услуги, но вероятно ще трябва да ги заплатите сами.

Важно е да познавате здравните си права, за да можете да получите необходимите грижи, когато имате нужда от тях. Ако имате някакви въпроси относно осигуровките си, моля, обърнете се директно към вашия застраховател или към НЗОК.

Всеки има право на спешна помощ, независимо от застрахователния си статус. Децата под 16-годишна възраст и студентите, записани в редовна форма на обучение, до 26-годишна възраст също са обхванати от бюджета. Ако детето се нуждае от лечение, което не е достъпно в родната му страна, Националната здравноосигурителна каса ще предостави финансова помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина. Всеки случай се решава индивидуално въз основа на заболяването на детето и очакваните разходи за лечение. Като гарантират, че всеки има достъп до качествени здравни грижи, тези права помагат за създаването на по-справедливо и равноправно общество.

Здравни грижи, които не зависят от осигуряването

Здравеопазването е основно човешко право и на никого не трябва да се отказва достъп до основно лечение. В много страни обаче здравното обслужване е тясно свързано с осигурителния статус и хората без застраховка често изпитват затруднения да получат необходимите им грижи. За щастие, съществуват редица здравни услуги, които не зависят от наличието на застраховка. Например в повечето страни се предоставя спешна помощ на всички пациенти, независимо от тяхната платежоспособност. Освен това много държави предлагат безплатни или с отстъпка акушерски и гинекологични услуги на неосигурени жени. Други примери за здравни грижи, за които не се изисква застраховка, включват болнична психологическа помощ, трансплантация на органи, тъкани и клетки, задължително лечение и/или задължителна изолация, оценка на вида и степента на инвалидност и трайна неработоспособност, медицински транспорт и асистирана репродукция. Като гарантираме, че тези основни услуги са достъпни за всички, независимо от осигурителния статус, можем да помогнем да се гарантира, че всеки има право на здравни грижи.

Последни новини

23 May 2023

Как обучението по труд и работна заплата ще помогне на собствениците на малки и средни фирми

Във вълнуващия свят на предприемачеството, собствениците на малки и средни фирми се изправят пред редица предизвикателства, които изискват разнообразни познания и умения. Една от ключовит...
22 Mar 2023

Какво включва работата на оперативния счетоводител и защо е толкова важна?

Оперативното счетоводство промени облика на бизнеса, то революционизира начина, по който предприятията подхождат към своите финанси. Този вид счетоводство включва управление на финансови...