Здравни осигуровки - проверка на по ЕГН

27.05.2022 Admin 1240

Българската здравноосигурителна система се основава на принципа на задължителното здравно осигуряване. Това означава, че всеки български гражданин, който желае да бъде осигурен, трябва да плаща вноски в системата на здравното осигуряване. Въпреки че законът не налага глоби за неплатени вноски, вноските все пак се считат за задължителни и се начисляват, ако не бъдат платени. Парите, които се събират от здравноосигурителни вноски, се използват за финансиране на системата на общественото здравеопазване в България. Тази система осигурява безплатно или достъпно здравеопазване за всички граждани, независимо от тяхната платежоспособност. В резултат на това задължителният характер на здравното осигуряване гарантира, че всеки може да получи достъп до необходимите му здравни грижи.

Проверка на осигуровките по ЕГН в НАП

Уебсайтът на Националната агенция за приходите предоставя удобен начин за проверка на здравноосигурителния статус. Като въведете своя социалноосигурителен номер, можете бързо да разберете дали в момента сте осигурени и ако е така, за колко месеца имате неплатени здравноосигурителни вноски. Ако имате повече от три последователни неплатени вноски, здравноосигурителните ви права ще бъдат прекъснати. Това означава, че няма да имате право на безплатна медицинска помощ и ще ви се начислят лихви върху неплатените вноски. Въпреки това, като следите плащанията си и се уверите, че не изоставате, можете да избегнете спирането на здравноосигурителните си права. Ето защо трябва да платите здравната си осигуровка възможно най-скоро. Неплатените здравноосигурителни вноски нямат давностен срок и остават в регистрите на Националната агенция за приходите за постоянно. Поради това е важно да се уверите, че поддържате текущи здравноосигурителни вноски.

Събиране на здравните осигуровки

От самото си създаване Националният осигурителен институт (НОИ) отговаря за събирането на здравноосигурителни вноски от българските граждани. През последните години обаче тази задача беше прехвърлена на Националната агенция за приходите (НАП). Националната агенция за приходите е държавен орган, който отговаря за събирането на данъци и други финансови вноски от българските граждани. Прехвърлянето на отговорността за събирането на здравноосигурителни вноски на Националната агенция за приходите е от полза както за правителството, така и за широката общественост. Националната агенция за приходите има повече опит и знания в събирането на данъци, така че е в състояние да събира по-ефективно здравноосигурителните вноски. Освен това прехвърлянето на отговорността е освободило ресурси и персонал в Националния осигурителен институт, които сега могат да бъдат посветени на други задачи. В резултат на това прехвърлянето на отговорността за събирането на здравноосигурителни вноски на Националната агенция за приходите е положително развитие за всички участници.

Видове здравни осигуровки

-        Задължително здравно осигуряване

-        Доброволно здравно осигуряване

Задължителното здравното осигуряване е система, която осигурява финансова защита в случай на неочаквано заболяване или нараняване. Той е предназначен за покриване на основните разходи, свързани със здравеопазването, като посещения при лекар, престой в болница и лекарства, отпускани с рецепта. Основният пакет обикновено се финансира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която е спонсорирана от правителството организация. В рамките на настоящата система НЗОК е в състояние да покрие по-голямата част от разходите за здравеопазване на населението.

Здравното осигуряване е жизненоважна част от всяко общество. То помага да се гарантира, че хората имат достъп до медицинските грижи, от които се нуждаят. По закон всички са длъжни да осигуряват здравно осигуряване за своите служители. Въпреки това сумата, която работодателят трябва да внася в здравноосигурителните вноски на служителите, може да варира. Например съгласно Закона за достъпните грижи работодателите с 50 или повече служители на пълно работно време трябва да плащат поне 60% от здравноосигурителните вноски на служителите си 8% (60/40). В повечето случаи вноските за здравно осигуряване не подлежат на данъчно облагане. Това означава, че парите, които внасяте в здравноосигурителната си полица всеки месец, не подлежат на облагане с данък върху доходите.

Доброволното здравно осигуряване е договор между физическо лице и застрахователно дружество, което при извършване на определени медицински интервенции, финансово обезпечава, които са описани в договора и са на определена сума здравните стоки и услуги, предоставени от болницата на застрахованото лице. може да се сключи в лицензирано здравноосигурително дружество. Обхватът на допълнителните здравни услуги се договаря между притежателя на полицата и дружеството. Дружеството също така ще се споразумее за размера на премията, която ще плаща притежателят на полицата. Тази доброволна застраховка дава на притежателите на полици спокойствие, тъй като те знаят, че могат да получат достъп до допълнително здравно покритие, ако имат нужда от него. Тя също така спомага за намаляване на натиска върху обществената система за здравеопазване, тъй като притежателите на полици могат да изберат частно лечение. По този начин доброволното здравно осигуряване играе важна роля в допълнение към системата за задължително здравно осигуряване. Понастоящем в България има 18 дружества, които предлагат ДЗО. Тя може да покрие и някои от разходите за медицинско оборудване и консумативи. В допълнение към застраховката за дългосрочна грижа, други видове ДЗИ, достъпни в България, включват и допълнителна застраховка за хоспитализация и други пакети.

Доброволното здравно осигуряване може да бъде важен начин да защитите финансово себе си и семейството си в случай на заболяване или нараняване. Премиите за доброволно здравно осигуряване се плащат от лицата, които искат да получат достъп до допълнителни здравни услуги. Тези услуги са в допълнение към задължителното здравно осигуряване, което всеки в страната трябва да има.

Заключение

Днес здравното осигуряване е съществена част от българската здравна система и играе важна роля за осигуряването на достъп на всеки до качествени медицински грижи. Погрижете се за вашето здраве навреме, като вземете предвид всички тези фактори за задължителното и доброволното здравно осигуряване, можете да гарантирате, че вие и вашите близки ще бъдете финансово обезпечени в случай на неочаквана смърт.

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...