Акциз - какво е акциз

27.05.2022 Admin 963

Какво е акциз?

Акцизът е косвен данък, с който се облагат някои стоки, които се считат за вредни за човешкото здраве, като тютюневи изделия, енергийни продукти и алкохолни напитки. Основната цел на този данък е да се промени поведението на потребителите, за да се намали потреблението на тези вредни продукти. Обикновено акцизите се налагат от държавното правителство, а данъкът се плаща от производителя или вносителя на стоката. След това този данък се прехвърля на потребителя под формата на по-висока цена. Въпреки че акцизът оказва отрицателно въздействие върху достъпността на тези продукти, надеждата е, че той ще обезкуражи хората да ги консумират, което в крайна сметка ще доведе до по-здравословно население.

Законът за акцизите и данъчните складове определя няколко различни категории лица, които са задължени да плащат акциз. Лицензираните складодържатели, производителите, превозвачите и доставчиците при условията на дистанционни продажби са задължени да плащат акциз. Освен това крайните потребители също са задължени да плащат акциз, ако закупуват стоки, които подлежат на облагане с акциз. Целта на Закона за акцизите и данъчните складове е да гарантира, че всички лица, които участват в съхранението или транспортирането на акцизни стоки, са надлежно лицензирани и че плащат правилния размер на акциза. Като плащат акциз, фирмите могат да подпомогнат усилията на правителството за събиране на приходите и да гарантират, че се събира правилният размер на данъка.

Кои са функциите?

Тези данъци имат за цел да обезкуражат хората да потребяват тези стоки и услуги и да генерират приходи за правителството. Акцизите изпълняват три основни функции в икономическата система: фискална, регулаторна и статистическа. Фискалната функция на акцизите е да генерират значителни приходи за бюджета. Регулаторната функция е да регулира производството, цените и потреблението на акцизни стоки. Статистическата функция е да се контролира количеството на законно произведените акцизни стоки и услуги.

Акцизите са важна част от данъчната система на държавата и играят съществена роля в икономиката.

Каква е акцизната ставка?

В Европейския съюз акцизът е данък, с който се облагат определени стоки, включително тютюн, алкохол и енергийни продукти. Размерът на дължимия акциз зависи от употребата на съответните стоки. Например, ако употребата на стоката е за лично потребление, акцизната основа се определя в зависимост от вида на стоката и нейните характеристики. Ако обаче употребата на стоката е за търговски цели, акцизната основа се определя въз основа на вида и количеството на съответните стоки. За да се изчисли размерът на дължимия акциз, трябва да се направи кратко изчисление. Размерът на дължимия акциз се получава, като облагаемата стойност на стоките се умножи по така наречената акцизна ставка. Акцизната основа и акцизната ставка се определят с европейски директиви и могат да бъдат различни в зависимост от държавата, в която се използват стоките.

Дължимият акциз за даден продукт се определя от приложимата акцизна ставка. Ставките на акциза могат да бъдат специфични или пропорционални.

Специфичната акцизна ставка ще бъде една и съща за всички единици от дадена стока, независимо от това колко струва стоката. Специфичният акциз /фиксираната акцизна ставка/ помага да се гарантира, че всички потребители плащат еднакъв размер на акциза за определена стока. Това улеснява предприятията при изчисляването на данъците им, а потребителите - при определянето на размера на акциза, който ще платят при покупката на определена стока. Едно от предимствата на специфичната акцизна система е лесната приложимост на изчисляването на акциза. Специфичният акциз се начислява на база единица, така че е лесно да се изчисли размерът на дължимия данък. Като недостатък може да се посочи, че при наличие на силна инфлационна амортизация често се налага актуализиране на ставките, за да се осигурят прогнозираните бюджетни приходи от косвени данъци. Инфлацията може да подкопае покупателната способност на данъка, така че са необходими периодични актуализации, за да се поддържа неговата ефективност.

Пропорционалният акциз /адвалорни ставки/ се определя като процент от продажната цена. Предимството на тази система е, че тя осигурява стабилен поток от приходи за правителството, независимо от инфлацията. С други думи, ако цената на даден продукт се увеличи поради инфлацията, правителството ще получи същия размер на данъчните приходи. Тази стабилност може да бъде полезна във времена на икономическа несигурност. Освен това за предприятията може да е по-лесно да планират данъчните си задължения, ако знаят, че те ще останат същите независимо от колебанията в цените на стоките и услугите. В резултат на това пропорционалната /адвалорна/ система може да предложи някои предимства както на предприятията, така и на правителствата.

Кой е освободен от акциз?

Съществуват редица сделки, които са освободени от акциз. Сред тях са стоките, които са предмет на експортни сделки, сделките със стоки и услуги, за които вече е начислен акциз, производството от физически лица на вина и ракии от собствени суровини в количества, надвишаващи освободените, за лично потребление, както и сделките със стоки в безмитни зони и антрепозитни складове. Не се облагат с акциз и майсторите на художествени занаяти, както и ръчно изработените тютюневи изделия и алкохолни напитки в безмитните зони и търговските обекти. Следователно редица различни видове сделки не се облагат с този данък.

Заключение

Акцизите са една от най-старите форми на косвено данъчно облагане. Днес с акцизи все още се облагат предимно вредни видове стоки, както бензинът и други енергийни продукти. Основната цел на акцизите е да генерират приходи за правителството, но те служат също така за възпиране на вредното потребление и спомагат за изравняване на условията на конкуренция между различните видове предприятия. Например, като облага цигарите с по-висок данък в сравнение с други продукти, правителството успява да възпре тютюнопушенето, като същевременно генерира приходи, които могат да се използват за финансиране на инициативи в областта на общественото здраве. По този начин акцизите могат да играят важна роля за опазване на здравето и благосъстоянието на хората.

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...