Годишно счетоводно приключване - всичко, което трябва да знаем

31.05.2022 Admin 1131

Чрез процедурите за годишно приключване всяко предприятие прави преглед и равносметка на резултатите от изминалата финансова и календарна година и очертава бъдещи планове за развитие на своята независима икономическа дейност. При изготвянето на годишните счетоводни отчети се извършват такива процедури, които не са извършени по време на текущото регистриране на стопанските процеси в счетоводните регистри, които от своя страна са задължителни от гледна точка на спазването на изискванията на приложимите счетоводни стандарти. Извършва се приключване на предприятието с цел да се съгласуват разликите между планираните и действителните резултати. Разкритите по време на този процес несъответствия помагат да се коригират грешките в планирането и изпълнението и да се направят корекции в бъдещите планове. В резултат на това процедурата по годишно приключване играе съществена роля за осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на предприятията.

Годишният счетоводен отчет е жизненоважна част от всеки бизнес. В тях се прави преглед на финансовата година, правят се корекции, когато е необходимо, и се приключват сметките за приходите и разходите. След това се изготвят годишните финансови отчети, включващи Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал.

Накрая се изготвят общият отчет за оборотния капитал, отчетът за аналитичните сметки, хронологиите на сметките и подреждането на счетоводните документи. Този процес гарантира, че всички предприятия имат ясна и точна представа за финансовото си състояние.

Кои са етапите на годишното счетоводно приключване?

Изготвянето на годишните отчети е свързано със значителен обем работа за счетоводния екип на дружеството. Тя се извършва в определени, последователни фази и етапи, които са логически свързани и взаимно зависими. Поради това е необходимо да се извърши задълбочена подготовка в дружеството за правилно и навременно годишно приключване. Тази подготовка трябва да започне поне един месец преди края на отчетната година и да се извърши от счетоводителя, т.е. лицето, на което е поверено управлението на счетоводството на предприятието и което има право да извършва всички вписвания в счетоводните книги. Целта на тази подготовка е да се събере цялата информация, необходима за съставянето на отчетите, включително оправдателни документи като фактури, товарителници, договори, банкови извлечения и др. Освен това през този период трябва да се регистрират всички операции, които все още не са вписани в счетоводните книги. След като цялата съответна информация бъде събрана и въведена в счетоводната система, тя може да се използва за изготвяне на проектоотчетите. Преди да бъдат финализирани, тези проектоотчети трябва да бъдат проверени и одобрени от ръководния екип на дружеството. Едва след като отчетите бъдат финализирани, те могат да бъдат представени на съответните органи. Следователно е важно да се предвиди достатъчно време за този процес.

1. Анализ на счетоводни сметки

Този етап е процедурата за ограничаване на периода, която включва както всички покупки и продажби, извършени през отчетния период, така и само тези покупки и продажби, които са се случили през отчетния период. Това дава възможност за преглед на покупките/продажбите през последните месеци на текущия отчетен период, както и за преглед на покупките/продажбите през първите месеци на следващия отчетен период. Освен това периодичните разходи (например разходи за наем, месечни абонаменти и т.н.) могат да се начисляват в съответствие със сключените договори, а аналитичният месечен преглед може да гарантира тяхната пълнота. Като следват тази процедура, предприятията могат точно да проследяват и отчитат редовно финансовата си дейност.

2. Инвентаризация на активи и пасиви

Инвентаризацията на активите и пасивите на отчитащото се предприятие е много важна процедура. Тя потвърждава, че активите и пасивите, записани в счетоводните книги, действително съществуват към отчетната дата. Инвентаризацията също така помага да се гарантира, че счетоводните записи са точни и пълни. Добре проведената инвентаризация може да предостави ценна информация за финансовото състояние на предприятието, неговите стопански операции и бъдещи перспективи. Накратко, инвентаризацията е важен инструмент за ефективно управление на бизнеса.

3. Приключване на счетоводните сметки

Оборотната сметка е огледало на всички стопански операции, извършени от дружеството през финансовата година. Сделките се записват в тази сметка въз основа на документи като фактури, разписки и др. Следователно оборотната сметка показва общата сума на всички входящи и изходящи парични средства през финансовата година. Тази обща сума се използва за изчисляване на годишните печалби или загуби на дружеството. Приключването на всяка сметка представлява преди всичко анализ на съдържащата се в нея информация (начално салдо и дебитни и кредитни обороти), въз основа на която се изготвя оборотна ведомост (оборотна ведомост преди годишното приключване). Този анализ позволява на дружеството да определи дали е реализирало печалба или загуба през годината. Той също така предоставя ценна информация за целите на бъдещото планиране и бюджетиране.

4. Отчитане на данъците върху дохода

Данъчната основа за облагане с корпоративен данък представлява частта от дохода на предприятието, която подлежи на облагане с корпоративен данък. Тя обикновено се състои от три елемента: данъци, понесени от предприятието; счетоводна печалба, коригирана с всички необлагаеми позиции; и всички правила за слаба капитализация, които могат да се прилагат. Разпределението на дохода между тези три елемента може да има значително въздействие върху общата ефективна данъчна ставка. Например, ако се счита, че всички доходи се облагат с една и съща ставка, тогава разпределението на доходите между облагаеми и необлагаеми елементи не би имало значение. Ако обаче за различните елементи се прилагат различни ставки, тогава разпределението на дохода между тези елементи може да има значително въздействие върху общата ефективна данъчна ставка.

5. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет на предприятието

Годишният финансов отчет е важен документ за всяка компания. Той предоставя подробен преглед на финансите на компанията, включително приходите, разходите и активите. Отчетът се изготвя от главен счетоводител или от счетоводна фирма и трябва да бъде подписан от ръководителя на дружеството. След това отчетът се подпечатва с печата на дружеството. Годишният финансов отчет се използва за информиране на акционерите и други заинтересовани страни за финансовото състояние на дружеството. Той се използва и за подпомагане на вземането на решения относно инвестициите и разходите. В този смисъл той е основен документ за всяко предприятие.

Заключение

С годишните отчети се слага края на "счетоводната година". Този процес е от особена важност и затова не бива да се пренебрегва. Първо годишните отчети предлагат ценна възможност да се направи равносметка на успехите и неуспехите на дружеството през изминалата година. Второ, те са важен източник на информация за лицата, вземащи решения; и трето, те спомагат за осигуряване на прозрачност и отчетност на корпоративното поведение. В заключение, годишните счетоводни отчети са ключов елемент на корпоративното управление и на тяхното изготвяне следва да се отделя необходимото внимание и грижа.

Последни новини

27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...
25 Sep 2023

40% отстъпка за професионалното обучение по Оперативно счетоводство

Отстъпката от -40% за професионалното обучение по Оперативно счетоводство в индивидуална форма е с преференциална цена от 682лв в периода от 25 септември до 29 септември – това е превъзходна възм...