Давност на стари задължения

31.05.2022 Admin 369

Какво е давност?

Давностното право е важен инструмент, който длъжниците могат да използват, за да се защитят от кредиторите. Съгласно закона кредиторът разполага с ограничен период от време, за да подаде иск за събиране на дълг. След изтичането на този период от време, известен като давност, кредиторът вече не може да съди длъжника. Това не означава, че дългът е опростен, а просто, че кредиторът вече не може да използва правната система, за да принуди длъжника да плати. След изтичането на давностния срок длъжникът все още може доброволно да плати дълга, но не е длъжен да го прави. Освен това, ако длъжникът плати дълга след изтичането на давностния срок, той не може по-късно да поиска възстановяване на сумата от кредитора. Законът за погасителната давност има за цел да защити длъжниците от нелоялни и неразумни кредитори, които в противен случай биха могли да се опитат да съберат дългове с многогодишна давност.

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) определя продължителността на давностния срок за публичните вземания. Считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е трябвало да бъде платено задължението, то се погасява по давност след 5 години, освен ако в закона не е предвиден по-кратък срок (член 171, параграф 1 от Данъчния кодекс). Или 10 години (т.нар. абсолютна давност), независимо от спирането и прекъсването на давностния срок, освен в случаите, когато (чл. 171, ал. 2 от Данъчния кодекс): длъжникът изрично е признал писмено дълга си; приети са временни мерки за събиране на вземането; образувано е изпълнително производство; вземането е прехвърлено на трето лице за събиране. В такива случаи давностният срок се прекъсва и започва да тече наново от датата, на която е настъпило някое от горепосочените събития. След изтичането на давностния срок, дори ако са предприети мерки за признаване или обезпечителни мерки, вече не е възможно да се образува изпълнително производство или да се възложи вземането на трета страна (член 172 от Данъчния кодекс).

Има ли последици от спирането и прекъсването на давността?

Законът предвижда, че времето, през което давностният срок е бил спрян, не се взема предвид при изчисляването му. Това означава, че ако е настъпило обстоятелство, което е довело до спиране на давностния срок за период от шест месеца, този период се добавя към приложимия давностен срок.

След прекъсването на давностния срок започва да тече нов. Това значи, че давностният срок, който е изтекъл, се погасява при настъпването на обстоятелство, което води до прекъсване на давностния срок. Целта на това правило е да се гарантира, че давностният срок не се удължава неоправдано поради обстоятелства, които са извън контрола на страните.

Давностният срок е важен правен инструмент, който може да защити длъжниците от необходимостта да плащат твърде стари задължения. Важно е обаче да запомните, че давността не се прилага автоматично. Длъжниците трябва да предприемат действия и да се противопоставят на принудителното изпълнение на даден дълг, ако смятат, че давността е изтекла. В противен случай те могат да бъдат принудени да платят суми с изтекла давност. Ето защо е толкова важно да бъдете активни и да направите своевременно възражение за давност, ако смятате, че дългът ви е твърде стар. Като предприемете действия, можете да се предпазите от необходимостта да платите стар дълг, който иначе бихте могли да избегнете.

Как да погасим давност на стари задължения?

Давностният срок често се разбира погрешно като начин за пълно погасяване на дълга. Тя обаче е просто процесуална мярка, която ограничава възможността за принудително изпълнение на дълга. След изтичането на давностния срок самият дълг продължава да съществува - длъжникът просто вече не може да бъде принуден да плати със законни средства. Единственото средство за защита е доброволното плащане или изпълнение. Въпреки че давността може да изглежда като техническа подробност, тя всъщност представлява важен механизъм за контрол на властта на кредиторите. Без нея кредиторите теоретично биха могли да преследват длъжника завинаги, дори ако дългът е отпреди десетилетия. Давностният срок помага да се защитят длъжниците от преследване от страна на кредиторите и също така насърчава кредиторите да предприемат действия навреме. В този смисъл тя играе важна роля в нашата правна система. Основанието за давностния срок е, че след изтичането на определен период от време за кредитора става все по-трудно да събере вземането си. Освен това целта на давностния срок не е да насърчи длъжника да се държи недобросъвестно. Ето защо, независимо от изтичането на давностния срок и невъзможността на кредитора да търси правата си по съдебен ред, дългът не е погасен или погасен сам по себе си, а доброволното плащане е единственият възможен и очакван резултат за кредитора. С други думи, макар че давността може ефективно да възпрепятства предприемането на правни действия от страна на кредитора, тя не погасява основния дълг.

Законът винаги се променя и развива, но едно нещо остава постоянно - давностният срок. Това е срокът, в който едно дело може да бъде внесено в съда, и той варира в зависимост от вида на престъплението. Като цяло давността има за цел да защити обвиняемите от необходимостта да се защитават срещу твърде стари обвинения. Въпреки това има някои изключения от това правило и през годините са предложени много промени в давностния срок. Някои твърдят, че давностните срокове трябва да бъдат по-кратки, а други - че трябва да бъдат по-дълги. Въпреки това не е направена нито една промяна, която да отговаря напълно на намеренията на институцията. Предложените промени не са успели да вземат предвид всички различни фактори, които трябва да се вземат предвид, за да се вземе справедливо решение. В резултат на това давностният срок остава важна част от закона.

Заключение

Важно е да разберете, че давностният срок не заличава дълга ви. Дори и след изтичането на давностния срок, вие все още дължите дълга си доброволно. Това означава, че все още можете да бъдете съдени за неплатения дълг, дори и да е изтекла давността. Единственото, което прави давността, е да отмени възможността за принудително събиране на дълга. Така че, въпреки че дългът ви не може да изчезне, давността може да осигури известна защита срещу кредиторите. Ако се притеснявате от неплатени дългове, най-добре се консултирайте с адвокат, за да обсъдите възможностите си и да разберете каква защита може да имате по закон.

Последни новини

04 Oct 2023

Безплатно обучение - Въведение в счетоводството

Безплатното обучение по счетоводство е страхотна възможност за всеки, който е заинтересован да придобие повече умения, които са от особено значение за бъдещите оперативни счетоводители. Про...
27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...