Митническа декларация - какво е митническа декларация?

31.05.2022 Admin 255

Какво е митническа декларация?

Митническата декларация е ключов елемент в процеса на внос и износ на стоки. Тя гарантира, че са платени правилните мита и данъци и че са спазени правилните правила и разпоредби. Една от важните характеристики на митническата декларация е, че тя може да бъде анулирана от митническите органи по искане на декларатора. Това може да бъде направено само когато деклараторът може да докаже, че стоките са били неправилно декларирани за съответния митнически режим или че поставянето им под декларирания митнически режим е неоправдано поради особени обстоятелства. Въпреки това анулирането може да бъде предотвратено, ако митническите органи са разрешили вдигането на стоките, въпреки че има някои изключения от това правило, които са предвидени в законодателството. В резултат на това е важно да се разбере както процесът на подаване на митническа декларация, така и възможността за анулиране, за да се гарантира, че стоките са правилно декларирани и своевременно освободени.

След като митническата декларация бъде приета, деклараторът може да поиска от митническите органи да му разрешат да направи едно или повече изменения в декларацията. Въпреки това в изменението не могат да се включват допълнителни стоки. Корекциите могат да бъдат направени и чрез подаване на нова декларация, която да замени първоначалната декларация. Новата декларация трябва да има същия регистрационен номер и дата на приемане като оригиналната митническа декларация. извършването на корекции по този начин помага да се гарантира, че цялата информация в декларацията е точна и актуална. То също така спомага за рационализиране на процеса както за декларатора, така и за митническите органи.

Декларацията, подадена до митническите контролни органи (ЕАД), подлежи на различни документални и фактически проверки. Целта е да се гарантира, че стоките, описани в ЕАД, съответстват на действително представените. Целта на тези проверки е да се установи пълнотата и точността на съдържащата се в нея информация, да се открият и коригират, когато е възможно, грешки или да се предотвратят незаконни сделки. Митническият контрол е важен за защита на приходите и за подобряване на безопасността и сигурността. Те също така помагат да се гарантира, че се извършва само законна търговия.

За внос

С попълването на митническата декларация пътниците декларират, че са запознати с разпоредбите, които регулират вноса и износа на стоки, и че носят отговорност за всяка предоставена невярна информация. Митническата декларация трябва да се съхранява от пътника и да се представя на митническите органи при повторно влизане в страната. Това позволява да се направи сравнение между количеството и вида на изнасяните и внасяните от пътника стоки, както и да се провери дали са спазени всички ограничения или забрани. В случаите, когато се установят несъответствия, пътниците, които са укрили вносни стоки или стоки, подлежащи на специален контрол, могат да бъдат подведени под отговорност. Ето защо попълването на митническата декларация е от съществено значение за гарантиране на спазването на разпоредбите за внос и износ.

За износ

Износът на някои предмети е забранен, например произведения на изкуството и исторически артефакти. Съществуват и ограничения за износа на някои артикули като лекарства, съдържащи наркотици и психотропни вещества. Някои видове животни и растения са защитени и техният износ не е разрешен. Ако планирате да донесете някакви стоки със себе си, когато се върнете у дома, предварително се консултирайте с митническата служба, за да разберете дали има някакви ограничения или лимити за тези стоки. Когато имате съмнения, декларирайте всички стоки, които възнамерявате да внасяте обратно, за да избегнете проблеми.

Кой може да бъде декларатор?

Терминът "декларатор" се отнася до физическото лице или организацията, която отговаря за подаването на декларации пред митническите органи. В много случаи деклараторът е вносителят (т.е. получателят, който обикновено, но не непременно, е същият като купувача). Въпреки това деклараторът може да бъде и агент (т.е. пощенски оператор, куриерска фирма, митнически агент или подобна организация), който действа от името на вносителя. В зависимост от вида на представителството агентът може да действа от името или за сметка на представляваното лице (пряко представителство) или от свое име, но за сметка на представляваното лице (непряко представителство). И в двата случая е важно да се гарантира, че всички декларации са точни и пълни, тъй като неверни или непълни декларации могат да доведат до значителни глоби или други санкции.

При митническото оформяне за допускане, представителите трябва да представят доказателство за упълномощаването им от представляваното лице. Лицата, които не представят такова доказателство или не посочват, че действат в качеството си на представители, действат от свое име и за своя сметка и носят пълна отговорност за съответната митническа декларация. Митническите органи могат да поискат това доказателство по всяко време на процеса на оформяне. Представителите, които не могат да представят доказателство за своето упълномощаване, могат да бъдат подложени на забавяне или други санкции. При извършване на покупка може да се наложи купувачът да предостави разрешение за процеса на митническо оформяне. Това ще помогне да се ускори процесът и да се гарантира, че всички необходими формалности са изпълнени. Препоръчително е да разполагате с пълномощно, което да обхваща всички аспекти на митническото оформяне, включително евентуална корекция или анулиране на декларацията. Наличието на такова разрешение ще спомогне за по-гладкото и ефективно протичане на процеса на митническо оформяне. Всеки, който някога е имал работа с митниците, може да ви каже, че процесът на митническо оформяне на стоките може да бъде доста дълъг и сложен. За да се ускори процесът, купувачите могат да поискат от продавача да получи разрешение за митническо оформяне в момента на покупката. Това е особено важно, ако купувачът е избрал варианти за доставка, които биха могли да забавят процеса. Освен това е препоръчително продавачът да получи разрешение, което да обхваща всички аспекти на процеса на митническо оформяне, включително евентуално коригиране или анулиране на митническата декларация. Като предприемат тези стъпки, и купувачите, и продавачите могат да помогнат за осигуряването на бърз и безпроблемен процес на митническо оформяне.

Заключение

По искане на декларатора митническите органи могат да разрешат извършването на поправки в данните на митническата декларация след нейното приемане. Това означава, че ако допуснете грешка в митническата си декларация, можете да я коригирате, без да се налага да декларирате отново всички стоки. Поправката не може да включва стоки, различни от първоначално декларираните. Това се прави, за да се предотвратят измами и да се гарантира, че всички мита и данъци са платени за правилните стоки. Ако трябва да направите корекция на митническата си декларация, просто се свържете с митническата служба и тя ще ви помогне.

Последни новини

27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...
25 Sep 2023

40% отстъпка за професионалното обучение по Оперативно счетоводство

Отстъпката от -40% за професионалното обучение по Оперативно счетоводство в индивидуална форма е с преференциална цена от 682лв в периода от 25 септември до 29 септември – това е превъзходна възм...