Експерт счетоводител - какво е експерт счетоводител?

31.05.2022 Admin 393

 Какво е експерт-счетоводител?

В България професията на експерт-счетоводителя се счита за изключително престижна и като такава притежателите ѝ могат да станат членове на Института след придобиване на квалификацията. Професията също така е строго регулирана, което гарантира, че само квалифицирани лица могат да практикуват като одитори. Тази система за саморегулиране помага да се гарантира, че само компетентни лица практикуват като одитори. В резултат на това обществеността може да има доверие в одитите, извършвани от тези професионалисти.

Какви са изискванията, за да упражняваме професията експерт-счетоводител?

За да се кандидатства за придобиване на квалификацията, трябва да бъдат изпълнени изискванията за задължителна университетска степен и задължителен професионален опит в областта на счетоводството, вътрешния и външния финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите. дипломираните експерт-счетоводители са високо ценени професионалисти, които отговарят за предоставянето на важни финансови услуги на физически лица, предприятия и организации. Те играят жизненоважна роля в осигуряването на точността и целостта на финансовите отчети и другата финансова отчетност. Освен това дипломираните експерт-счетоводители дават съвети относно данъчното облагане, инвестиционното планиране и управлението на риска. По този начин те играят ключова роля в подкрепа на икономиката и помагат на предприятията да се развиват и просперират. Ако се интересувате от кариера в тази област, трябва да се уверите, че отговаряте на необходимите изисквания:

1.      счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;

2.      счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;

3.      друго висше икономическо образование и 7 години стаж;

4.      друго висше образование и 10 години стаж.

Кои са основните му задачи?

Основните задачи на дипломирания експерт-счетоводител са да ръководи целия счетоводен процес, да регистрира приходите и разходите, да изготвя отчети, да подписва данъчни декларации и да се справя адекватно с всички възникнали правни въпроси и решения. Нуждаете се от счетоводител с отлични познания в областта на правото като цяло (данъчно, финансово и правно) и от такъв, който редовно да следи промените в законите, засягащи дейността на вашата компания. Дипломираният експерт-счетоводител е човек, на когото можете да се доверите, че ще ви даде точна и актуална информация за финансовото ви състояние и ще ви помогне да вземете най-добрите решения за вашия бизнес. Когато избирате дипломиран експерт-счетоводител, не забравяйте да попитате за неговата квалификация и опит. Също така не забравяйте да проверите препоръките и да придобиете представа за личността му, за да видите дали той ще бъде подходящ за вашата компания.

Одит

Одитите са важни, защото предоставят независими и експертни становища относно проверяваните дейности, процеси или продукти. Това е особено важно за финансовите одити, които гарантират, че финансовите отчети са точни и отговарят на закона и счетоводните стандарти. Одитите могат да разкрият грешки, неточности, измами или несъответствия, които иначе биха останали незабелязани. Като улавят тези проблеми на ранен етап, одитите могат да помогнат на организациите да избегнат скъпоструващи грешки или да станат по-ефективни. Накратко, одитите играят жизненоважна роля за гарантиране на точността на отчетите и съответствието на организациите със закона.

Независимият финансов одит е важен процес, който помага да се гарантира точността на финансовите отчети на дружеството. Одитът се извършва от регистрирани одитори - физически лица или одиторски фирми - които трябва да отговарят на строги изисквания, за да бъдат сертифицирани. За да се упражнява професията на одитор, трябва да има диплома за дипломиран експерт-счетоводител. Получаването на такава диплома става, като отговарям на условията на закона, полагам определени университетски изпити и успешно издържам писмените изпити за дипломиран експерт-счетоводител. След като получаване на дипломата, се изисква регистрация в  Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Регистрираните одитори се обвързват с етичен кодекс, който изисква да се изпълняват задълженията по професионален и компетентен начин. Независимият финансов одит е важна гаранция за инвеститорите и кредиторите и всеки, който иска да се развива, трябва да приема ролята си в този процес много сериозно.

Заключение

За да станат дипломирани експерт-счетоводители, кандидатите трябва да имат университетска диплома и задължителен професионален опит в областта на счетоводството, вътрешния и външния финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател по счетоводство, контрол и финанси. Изискването за професионален опит може да бъде изпълнено чрез завършване на определени програми за обучение по счетоводство или работа под прякото ръководство на практикуващ дипломиран експерт-счетоводител. Освен това всички кандидати трябва да положат серия от изпити, обхващащи теми като финансово счетоводство, управленско счетоводство, данъчно облагане и бизнес право. След като изпълнят всички изисквания, дипломираните експерт-счетоводители са длъжни да спазват строг етичен кодекс и да поддържат професионалната си компетентност чрез продължаващо обучение. В резултат на това придобиването на статут на дипломиран експерт-счетоводител е дълъг и труден процес, който изисква отдаденост и ангажираност. Въпреки това наградите - както лични, така и професионални - могат да бъдат значителни.

Последни новини

04 Oct 2023

Безплатно обучение - Въведение в счетоводството

Безплатното обучение по счетоводство е страхотна възможност за всеки, който е заинтересован да придобие повече умения, които са от особено значение за бъдещите оперативни счетоводители. Про...
27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...