Видове счетоводни услуги

20.02.2020 Admin 3573
Днес много фирми на пазара предлагат счетоводни услуги-т.нар. счетоводни къщи. Но какво точно представляват те и какви услуги предлагат на своите клиенти, ще разберете по-нататък в тази статия.

На практика те извършват всякакви счетоводни услуги, от които една фирма се нуждае. Счетоводните услуги са много общо понятие, което може да включва всякакви дейности  – от изготвяне на счетоводни отчети до оформяне на документация при закупуване на друго юридическо лице. По-често използвани са от малкия и среден бизнес, тъй като те нямат смисъл да назначават експерти на постоянна работа, докато при големите компании тази задача се решава от цели отдели персонал от счетоводни специалисти.

Понякога използването на такъв вид услуги от външна фирма, излиза по-евтино и рентабилно за бизнеса. Счетоводно обслужване може да се извършва редовно, регулярно или еднократно, тоест при възникване само на определено отчетно, счетоводно събитие. 

Счетоводните услуги могат да бъдат разделени в следните категории:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ - това са основните, стандартни услуги, която една счетоводна къща извършва. Този вид счетоводни услуги включват:

 • Всякакъв вид първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице-Агенция по вписванията, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и др.)
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.
 • Ежемесечното отразяване на всичко стопански операции;
 • Подаване на декларации съгласно законовите изисквания, посочени в  ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица);
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи-проверка, класиране, съхраняване;
 • Начисляване на амортизации;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • Обработка на документи за командировки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Изготвяне на отчети, отразяващи обективно текущото финансово състояние на фирмата както за личните цели на клиента, така с цел представянето им пред различни финансови и държавни институции;
 • Представляването на клиента пред проверяващите държавни органи и защитаването на интересите му пред тях.

ТРЗ (ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА) УСЛУГИ -това са всички дейности по изпълнение на законовите изисквания, отнасящи се до персонала в една фирма. 

 • Изготвяне и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване на персонал или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП;
 • Ежемесечно изчисляване и изготвяне на ведомост за работни заплати. Някои от фирмите предлагат услуга за превеждане на заплатите към служителите на клиента от лична банкова сметка с цел конфиденциалност;
 • Ежемесечна обработка на текущите документи – молба за отпуск, молба за напускане, изготвяне на работни графици, болнични листове;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните;
 • задължения на фирмата към бюджета.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ;
 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите,, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните материални активи и др.);
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ-това са дейности, които счетоводната къща извършва, с цел да улесни административните задължения на клиента. Често от такъв вид услуги имат от малки фирми, които не разполагат с административен отдел. 

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • Представляване на клиента и подaване на документи към различни държавни и финансови институции; 
 • Извършването на плащания през online банкиране както към държавни институции, така и към банки и доставчици;
 • Съдействие при изпълнение на процедурите при получаване на банкови кредити;
 • Изготвяне на документи при различни видове лицензиране и при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения

От всичко изброено по-горе, става ясно, че счетоводното обслужване и поддръжка обхващат най-различни счетоводни услуги, включително моменти и дейности по вътрешната и външната дейност на фирмата, предприятието.


Предимства на използването на услуги от външна счетоводна къща:

Водене на счетоводство и счетоводна отчетност от външни специалисти, помага на фирмите да се справят с натрупването на документален поток, а понякога и когато финансовите и счетоводните дела са в пълен хаос, да се превърнат в удобен за работа документооборот. 

Друго предимство е, че фирмата си спестява време от комуникация с държавни и финансови институции; организиране на персонала и решаване на ТРЗ задачи; следене на законовата актуалност и др. По този начин тя ще може да се концентрира изцяло върху бизнес страната на въпроса.

Освен това, счетоводните къщи ще поемат голяма част от финансовите притеснения на фирмите, а бизнес делата им ще преминат и ще се водят под пъления контрол на доказани специалисти и счетоводни професионалисти.


Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...