Подготовка за годишно счетоводно приключване

25.02.2020 Admin 4503
Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Това е така поради непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото състояние и финансовият резултат на предприятието е необходимо временно прекратяване на записванията по счетоводните сметки (към определен момент) с цел да бъдат изведени синтезирани отчетни показатели, характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време. От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност. Поради юридически и най-вече фискални причини, отчетният период съвпада с календарната година - 01.01. - 31.12.

Според периодите, за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно. В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва към края на отчетния период, във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет. За целите на вътрешнофирменото управление, оперативният контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши периодично приключване и на по-кратки периоди от време - месечно, тримесечно, шестмесечно или деветмесечно.

С годишното счетоводно приключване се отбелязва краят на „счетоводната година”. То включва комплекс от мероприятия, с които се цели да се изпълнят необходимите счетоводни процедури, за да може финансовият отчет да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството. В годишните финансови отчети се оповестява информацията за дейността на предприятието през текущата година и се съпоставя с предходната година и с други предприятия. 

Годишният финансов отчет съдържа отчетни форми с определен образец, които са представени в национален и международен счетоводен стандарт 1 - за представяне на годишните финансови отчети на предприятията. Предприятията юридическите лица попълват и годишна данъчна декларация по ЗКПО за облагане с корпоративен данък за отчетната година, а предприятията, регистрирани като ЕТ, декларация за облагане на доходите на физически лица. В етапа на годишното приключване следва да се проверят записванията по синтетичните и аналитични сметки за да се осчетоводят приключителните операции. Отчетните форми на годишния финансов отчет се попълват с информацията от главната книга и оборотната ведомост за отчетния период и други отчетни данни.

В тесния смисъл на понятието "годишно счетоводно приключване" се включва само приключването на сметките за отчитане на приходи и разходи и извеждане на годишния финансов резултат. В широкия смисъл на понятието този процес обхваща целия период на подготовка, организация и същинско счетоводно приключване - до съставянето на годишния финансов отчет.

Елементи на предварителната подготовка на годишния счетоводен отчет:

 • Да се направи вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване от съставителя на годишния финансов отчет. Той трябва да обхваща отделните етапи на годишното приключване по срокове, лица и видове отчети. Този план - график трябва да се представи на ръководителя на предприятието и той да бъде утвърден от него. 
 • След като план - графикът е утвърден, трябва да се проведе инструктаж на материалноотговорните лица, на счетоводителите и другите служители в предприятието, които са ангажирани с предстоящото годишно счетоводно приключване, и да се поставят задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от всеки един от счетоводния екип. Уместно би било да се изготви и издаде заповед, в която да се фиксират отговорните лица и срокове за изпълнение на всяка задача.
 • Първичната счетоводна документация, която подлежи на счетоводна обработка за нуждите на годишното счетоводно приключване трябва да бъде приведена в ред, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. 
 • Трябва да се направи преглед на възникнали и прекратени през годината взаимоотношения със съдружници. Необходимо е да се направи проверка и на извършеното документиране на оценките на апортните вноски на приетите нови съдружници и особено дали са изпълнени изискванията в това отношение на чл. 72 от Търговския закон. 
 • Да се изяснят и уредят отношенията с бюджета по данъчни ривизионни актове, състоянието на обжалваните начети.
 • Да се издадат фактури за наемните вноски с изтекли срокове и да се отчетат разходи за дължими наемни вноски;
 • С помощта на юрист да се направи преглед на съдебните и присъдените вземания и задължения. Да се отчетат резултати по решени съдебни искове в рамките на годината, когато резултатът е станал известен през следващата календарна година в рамките на годишното приключване;
 • Да се направи преглед на рекламациите.
 • Трябва да се начислят лихви по предоставени търговски заеми и получени заеми от съдружници и да се осчетоводят с данъчно третиране по чл.26 от ЗКПО; 
 • Да се приключат всички сметни взаимоотношения по предоставени аванси на командированите лица и счетоводно да се отразят разходите за командировки в страната и чужбина;
 • Да се уреди перфектността и правната обоснованост на извършените дарения, спонсорство и други подобни случаи на безвъзмездно предоставяне на средства;
 • Да се направи преглед на договорните отношения на предприятието с други предприятия, организации и лица. 
 • Трябва да се предприемат мерки за пълна съгласуваност в работата.

Последни новини

22 Mar 2023

Какво включва работата на оперативния счетоводител и защо е толкова важна?

Оперативното счетоводство промени облика на бизнеса, то революционизира начина, по който предприятията подхождат към своите финанси. Този вид счетоводство включва управление на финансови...
09 Mar 2023

Отрийте 10 основни причини да станете счетоводител

Търсите ли кариера, която предлага стабилност, растеж и удовлетворение от работата? Ако е така, може би трябва да обмислите възможността да станете професионален счетоводител! С милиони спе...