Подготовка за годишно счетоводно приключване

25.02.2020 Admin 4990
Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Това е така поради непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото състояние и финансовият резултат на предприятието е необходимо временно прекратяване на записванията по счетоводните сметки (към определен момент) с цел да бъдат изведени синтезирани отчетни показатели, характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време. От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност. Поради юридически и най-вече фискални причини, отчетният период съвпада с календарната година - 01.01. - 31.12.

Според периодите, за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно. В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва към края на отчетния период, във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет. За целите на вътрешнофирменото управление, оперативният контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши периодично приключване и на по-кратки периоди от време - месечно, тримесечно, шестмесечно или деветмесечно.

С годишното счетоводно приключване се отбелязва краят на „счетоводната година”. То включва комплекс от мероприятия, с които се цели да се изпълнят необходимите счетоводни процедури, за да може финансовият отчет да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството. В годишните финансови отчети се оповестява информацията за дейността на предприятието през текущата година и се съпоставя с предходната година и с други предприятия. 

Годишният финансов отчет съдържа отчетни форми с определен образец, които са представени в национален и международен счетоводен стандарт 1 - за представяне на годишните финансови отчети на предприятията. Предприятията юридическите лица попълват и годишна данъчна декларация по ЗКПО за облагане с корпоративен данък за отчетната година, а предприятията, регистрирани като ЕТ, декларация за облагане на доходите на физически лица. В етапа на годишното приключване следва да се проверят записванията по синтетичните и аналитични сметки за да се осчетоводят приключителните операции. Отчетните форми на годишния финансов отчет се попълват с информацията от главната книга и оборотната ведомост за отчетния период и други отчетни данни.

В тесния смисъл на понятието "годишно счетоводно приключване" се включва само приключването на сметките за отчитане на приходи и разходи и извеждане на годишния финансов резултат. В широкия смисъл на понятието този процес обхваща целия период на подготовка, организация и същинско счетоводно приключване - до съставянето на годишния финансов отчет.

Елементи на предварителната подготовка на годишния счетоводен отчет:

 • Да се направи вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване от съставителя на годишния финансов отчет. Той трябва да обхваща отделните етапи на годишното приключване по срокове, лица и видове отчети. Този план - график трябва да се представи на ръководителя на предприятието и той да бъде утвърден от него. 
 • След като план - графикът е утвърден, трябва да се проведе инструктаж на материалноотговорните лица, на счетоводителите и другите служители в предприятието, които са ангажирани с предстоящото годишно счетоводно приключване, и да се поставят задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от всеки един от счетоводния екип. Уместно би било да се изготви и издаде заповед, в която да се фиксират отговорните лица и срокове за изпълнение на всяка задача.
 • Първичната счетоводна документация, която подлежи на счетоводна обработка за нуждите на годишното счетоводно приключване трябва да бъде приведена в ред, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. 
 • Трябва да се направи преглед на възникнали и прекратени през годината взаимоотношения със съдружници. Необходимо е да се направи проверка и на извършеното документиране на оценките на апортните вноски на приетите нови съдружници и особено дали са изпълнени изискванията в това отношение на чл. 72 от Търговския закон. 
 • Да се изяснят и уредят отношенията с бюджета по данъчни ривизионни актове, състоянието на обжалваните начети.
 • Да се издадат фактури за наемните вноски с изтекли срокове и да се отчетат разходи за дължими наемни вноски;
 • С помощта на юрист да се направи преглед на съдебните и присъдените вземания и задължения. Да се отчетат резултати по решени съдебни искове в рамките на годината, когато резултатът е станал известен през следващата календарна година в рамките на годишното приключване;
 • Да се направи преглед на рекламациите.
 • Трябва да се начислят лихви по предоставени търговски заеми и получени заеми от съдружници и да се осчетоводят с данъчно третиране по чл.26 от ЗКПО; 
 • Да се приключат всички сметни взаимоотношения по предоставени аванси на командированите лица и счетоводно да се отразят разходите за командировки в страната и чужбина;
 • Да се уреди перфектността и правната обоснованост на извършените дарения, спонсорство и други подобни случаи на безвъзмездно предоставяне на средства;
 • Да се направи преглед на договорните отношения на предприятието с други предприятия, организации и лица. 
 • Трябва да се предприемат мерки за пълна съгласуваност в работата.

Последни новини

21 Sep 2023

Защо курсовете за счетоводители са полезни за предприемачи?

Курсовете за счетоводители са полезни за предприемачи по множество причини: Разбиране на финансовата сфера: Счетоводството е основен аспект на финансовото управление на всяко предприя...
21 Sep 2023

Какво е привлекателното в професията на счетоводителите?

Привлекателните страни на счетоводителската професия могат да варират в зависимост от индивидуалните интереси и предпочитания на хората, но обикновено включват следните аспекти: Стабил...