Ведомости и фишове за заплати

28.02.2020 Admin 31265
За положения труд, служителите на всяко предприятие получават трудово възнаграждение. Ведомостта за заплатите е вид разчето-платежна ведомост, която се изготвя всеки месец, от отдел ТРЗ на дадената стопанска единица. 

Ведомостта е един от най-важните документи, в нея е отразена цялата информация, свързана с формирането на заплатите. Разчетно-платежна ведомост документира начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала на предприятието. Съставя се на основание трудовите договори, таблиците за отчитане явяването и неявявянето на работа, карти за дневната заработка, наряди и др. по видове дейности, поименно за всяко лице от заетия персонал по трудов договор, ежемесечно от касова служба, счетоводител или специалист по труда. Служи за осчетоводяване на възнаграж-денията, осигуровките и други задължителни начисления, данъците и други удръжки. Подписва се от съставителя, главния счетоводител и ръководителя на предприятието и се предава в счетоводството за осчетоводяване. Съхранява се от длъжностно лице, определено с писмена заповед на ръководителя на предприятието. Рекапитулация на разчетно-платежните ведомости се съставя от лицето, съставило ведомостите или от счетоводител и се подписва от съставителя, главния счетоводител и ръководителя на предприятието. Предава се на счетоводството.

Разчетно-платежна ведомост има възможност за: изчисление на допълнително възнаграждение за трудов стаж; изчисляване платен и неплатен отпуск; разпечатване на фишове за заплати; декларация № 6 и Протокол за подаване на Декл.1 и Декл. 6; рекапитулация на осигуровките за сметка на работника и за сметка на работодателя;

Една ведомост за заплати може да съдържа: трудов стаж, работни дни, щатна работна заплата, отработена работна заплата, възнаграждения за редовна и непрекъсната работа в едно и също предприятие, възнаграждения за нощен труд, отпуск(в дни), сума за отпуска, възнаграждения за прослужени години, общо трудово възнаграждение, ДОО, здравна осигуровка, обща сум ана осигуровките, сума за облагане с ДОД, брутна сума за получаване, удръжки за данък общ доход, удръжки за заеми, чиста сума за получаване. След изчислението на заплатите, отпечатването на ведомостта и проверката й, следва да се отпечатат рекапитулациите. 

Рекапитулацията е справка, която извежда обобщена информация за цялата фирма или по отдели за сумите по всички видове начисления и удръжки за месеца или в натрупване за избран период от време. При рекапитулацията е нужно да се изчисли общата сума на отработената заплата, общата сума на възнаграждението за редовна и непрекъсната работа в едно и също предприятие, общата сума за възнаграждение за нощен труд, общата сума на отпуска, общата сума на други видове отпуск, всичко трудово възнаграждение за всички работници, ДОО за всички работници, здравни осигуровки за всички работници, сбора на осигуровките за всички работници, общата сума за облагане с ДОД, общата сума за удръжки за ДОД, общата сума за удръжки за заеми, общо чистата сума за получаване.

Фишовете за заплати представляват детайлна разбивка на трудовото възнаграждение и удръжките от него за месеца за всяко лице от персонала. Те се издават след рекапитолацията. Служителите имат право да получават фиш за заплата всеки път, когато им се плаща. В практиката е установено работодателите (в случаите, когато работниците/служителите получават трудовите си възнаграждения по банков път) да предоставят на работниците и служителите си фишове за трудово възнаграждение. Фишът трябва да посочва колко им е платено, какви удръжки са направени /напр. данъци, осигуровки/ и каква е нетната сума на възнаграждението.  

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...