Декларация 1 и 6

05.03.2020 Admin 5413
Осигурителният доход е месечен доход и основата върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички възнаграждения включително начислените и неизплатените или неначислените. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход. Случаите в които работниците и служителите са отработили само част от работните дни през месеца и не работят по непълно работно време, минималните осигурителни доходи се определят пропорционално на отработеното време. Така посочените възнаграждения с оглед определянето на минималния осигурителен доход не се включват сумите за социални разходи върху която са внесени или дължими осигурителни вноски. Декларациите са един от инструментите от изключителна важност за съществуване на данъчно облагане и провеждане на задължително осигуряване. Декларацията представлява частен писмен документ, в който се съдържат множество от данни за неговото данъчно или осигурително правно положение. 

Задължителното здравно осигуряване е уредено в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. То предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Събирането на средства от задължително здравноосигурителни вноски се осъществява от Националната агенция за приходите /НАП/. Подава се Декларация образец 1 от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. Хората които трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителни вноски са: самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;  безработните които не получават обезщетение за безработица; студентите във висши училища които не са редовна форма на обучение независимо от тяхната възраст както и тези в редовна форма на обучение над 26-годишна възраст; докторантите които не са държавна поръчка; ученици навършили 18-годишна възраст;  лице което по граждански договор/ без трудово правоотношение/; лицата в неплатен отпуск по тяхно желание и други. Здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя се плащат на: наети по трудов договор;  наети по граждански договор. Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ.

Социалното осигуряване възниква като форма на издръжка на неработоспособните лица ( деца, болни, инвалиди, възрастни хора). Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск. Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързани с осигуряване при настъпването на следните основни рискове на труда: общо заболяване, трудова злополука, професионална болест;  майчинство;  старост, инвалидност и смърт; безработица и/или професионална квалификация. Основната цел на социалното осигуряване е материалната издръжка на лицата, съставляващи осигурителната съвкупност, които не могат да задоволят своите потребности чрез трудови доходи. 

Работодателите и възложителите са задължени да подават Декларация образец 6 всеки месец във връзка с осигурителните вноски и авансово удържания данък върху доходите на служителите им. Осигурителните вноски които са за сметка на работника са: задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване /ДОО/ и допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ в универсален пенсионен фонд /за родените след 31.12.1959/. Трябва да подават осигурителни декларации лица които са регистрирани като: управляващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, в това число ЕТ; упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители. Ако упражнявате трудова дейност на едно от изброените основания, тогава сте самоосигуряващо се лице и задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд  /за родените след 31.12.1959/ година са изцяло за ваша сметка.

Осигурителните вноски са за сметка на друг ако сте: наети по трудов договор; наети по граждански договор.

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...